Postępowanie nr sprawy KL.271.01.2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług objętych zadaniem pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od 31.08.2021r. do 31.12.2021r.”.

Tryb podstawowy, wariant 1.
Nr ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00122856/01 z dnia 2021-07-21 (Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bcdc565-ddce-11eb-b885-f28f91688073).
Adres strony internetowej postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/75c1dcb1-8485-4b06-81de-4949d1c8a29d, na której są dostępne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym co najmniej:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
KL.271.01.2021 SWZ + kpl. załączników (pdf)
Załączniki nr 2-8 do SWZ (zip)