1

Tegoroczny odbiór choinek

Informujemy, że odbiór choinek będzie realizowany w styczniu i lutym 2022 roku, w terminach odbioru bioodpadów, zgodnie z przekazanym Państwu harmonogramem. Prosimy o wystawianie choinek przed posesję bez ziemi i dodatkowych elementów plastikowych.
Nowy regulamin PSZOK (od 1 lipca 2021)

Z dniem 1 lipca 2021 wchodzi w życie nowy regulamin punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
Luboński Poradnik Segregacji Odpadów

Zachęcamy do pobrania ulotki w formacie PDF.
UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI POSESJI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej nr XVI/116/2019 z 28 listopada 2019 r. w Luboniu, od 1 maja 2020 r.
właściciele posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne nie będą rozliczać się z Urzędem Miejskim w Luboniu z „opłaty
śmieciowej”. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest
podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z
przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Niedopuszczalne
jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami
powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Brak posiadania aktualnych umów
na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

  • nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.);
  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.).

Właściciele nieruchomości
niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mogą zostać
wezwani w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia: kopii
aktualnych umów i dowodów uiszczenia opłaty za usługę.

W związku z powyższym,
jeżeli  nie wszyscy przedsiębiorcy
zawarli takie umowy, zobowiązani są 
niezwłocznie tego dokonać.

Poniżej przedstawiamy wzór umowy z deklaracją wg nowego systemu (POBIERZ)

Zapraszamy do podpisania umowy
już od dnia 3 lutego 2020 roku do siedziby KOM-LUB Sp. z o.o. przy ul.
Niepodległości 11 w Luboniu.

Więcej informacji 
można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu
61 813-05-51.
GODZINY PRACY PSZOK W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

24 GRUDNIA 2019 – WIGILIA – od 14:00 do 15:00

25 GRUDNIA 2019 – NIECZYNNE

26 GRUDNIA 2019 – NIECZYNNE

27 GRUDNIA 2019 – od 14:00 do 18:00

28 GRUDNIA 2019 – od 8:00 do 14:00

29 i 30 GRUDNIA 2019 – NIECZYNNE

31 GRUDNIA 2019 – SYLWESTER – od 14:00 do 17:00
UWAGA – HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – REJON III

Omyłkowo w miesiącu marcu 2020 roku na wydrukowanych harmonogramach – rejonu III, nie zaznaczono drugiego terminu odbioru odpadów zmieszanych komunalnych tj. 23 i 24 .03.2020 r.

W miesiącu marcu odbiory odpadów zmieszanych będą w dniach 9
i 10 oraz 23 i 24.
PRZEDSIĘBIORCO – ZMIANY W ODBIORZE ODPADÓW OD 1 MAJA 2020 ROKU

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miasta Luboń podjęła decyzję o wyłączeniu z systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałe. Oznacza to, że z dniem 1 maja 2020 roku każdy właściciel, zarządca nieruchomości niezamieszkałej (sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, hotele itp.) zobowiązany jest  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Lubonia.

Począwszy od dnia 1 maja 2020 r. KOM-LUB
Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu przy ul. Niepodległości 11 gotowa jest nadal do
świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych.

Kontynuacja świadczenia usług wymaga zawarcia ze Spółką umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Od dnia 1 lutego 2020 r. informacje pod numerem telefonu 61 813 05 51, email: nasz@adres.email, lub osobiście.
Ważenie pojazdów

Oferujemy usługi ważenia pojazdów i towarów, przy użyciu nowoczesnej wagi samochodowej, posiadającej ważne świadectwo legalizacji

  • obciążenie max. 40 ton
  • dowód ważenia pojazdu lub towaru w postaci wydruku

Zapraszamy Państwa do naszego punktu ważenia pojazdów, mieszczącego się przy ul. Niepodległości 11 w Luboniu.
Nowe harmonogramy wywozów odpadów

Aktualny harmonogram wywozów
Alfabetyczny wykaz ulic z podziałem na rejony R I – R VII
Kiedy Wywóz – apka na Twoją komórkę

Aplikacja powstała w ramach projektu pod patronatem Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Umożliwia ona przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach, w tym z terenu Lubonia oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych.

Dodatkowo apka zawiera aktualizowany na bieżąco spis stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK i innych lokalizacji, w których możliwe jest pozostawienie odpadów np. aptek, w których można zostawić przeterminowane leki.

Aplikację można pobrać stąd: kiedywywoz.pl

Źródło informacji: strona internetowa kiedywywoz.pl