Lokalizacje i godziny otwarcia PSZOK:

KOM-LUB Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 11

63-030 Luboń

tel. 61 8-130-551

godziny otwarcia:

wtorek-piątek 14:00 – 18:00

sobota 8:00 – 14:00

w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny

Przyjmowanie odpadów do PSZOK:

1) Do PSZOK mogą być dostarczane odpady z terenu Lubonia, pochodzące z posesji na które złożono deklaracje „odpadowe”. Pracownik PSZOK ma prawo sprawdzenia złożenia deklaracji (na podstawie oryginału lub kopii deklaracji, lub zaświadczenia o jej złożeniu) a także miejsca zameldowania dostawcy z dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu

2) Przywożący odpad jest zobowiązany do poruszania się (pieszo i pojazdem) po terenie Zakładu zgodnie ze wskazówkami pracownika PSZOK i oznakowaniem.

3) Na terenie PSZOK nie wolno palić, spożywać posiłków ani pić (potencjalne niebezpieczeństwo pożaru i zatruć). Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka odurzającego (nawet piesi) na teren PSZOK nie będą wpuszczane.

4) Przywożący odpady ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane z jego winy na terenie PSZOK, a także za szkody środowiskowe spowodowane swoim pojazdem lub transportowanym materiałem (do chwili umieszczenia go za zgodą pracownika PSZOK w odpowiednim miejscu lub pojemniku.

5) Przyjmowanie do PSZOK odpadów określonych w wykazie w p.7 pochodzących zgospodarstw domowych a więc spełniających definicję odpadów komunalnych od mieszkańców Lubonia, (którzy złożyli deklaracje „odpadowe”) jest bezpłatne. Natomiast odpady wykraczające poza ten zakres, ze względu na ich rodzaj (nietypowe dla prac domowych, np. kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne (w tym wywoływacze i utrwalacze fotograficzne, zwłaszcza w dużych ilościach) nie mogą zostać przyjęte do PSZOK.

Obsługa PSZOK ma prawo żądać pisemnego oświadczenia o pochodzeniu odpadów.

6) Przywiezione odpady winny być rozdzielone na substancje jednorodne (np. osobno skrzynia biegów, osobno olej, oddzielnie stelaż kanapy samochodowej, oddzielnie materiały tapicerskie). Jeśli dostarczone materiały nie będą odpowiednio rozdzielone pracownik wskaże miejsce na terenie PSZOK gdzie mieszkaniec będzie mógł te czynności wykonać, z wyjątkiem czynności zagrażających środowisku czy bezpieczeństwu (np. opróżnianie przekładni czy silników z oleju, przelewanie płynów).

7) Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie do PSZOK od mieszkańców Lubonia :

Nazwa odpadu
papier
metal
tworzywa sztuczne
szkło
opakowania wielomateriałowe
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym z odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych
przeterminowane leki
przeterminowane chemikalia (używane w gospodarstwie domowym)
zużyte baterie i akumulatory
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
meble i inne odpady wielkogabarytowe
odpady budowlane i rozbiórkowe (rozdzielone na czysty gruz i pozostałe rozbiórkowe) w ilości do 700 kg rocznie na posesję (od 1 lipca 2014)
zużyte opony (z samochodów do 3,5t)
odzież i tekstylia

Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej pracownik PSZOK odmawia ich przyjęcia (np. w przypadku, gdy odpady zostaną dostarczone w opakowaniach przemysłowych, meble zostaną przywiezione w dużej ilości pojazdem ciężarowym, itp.).

7) PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

  1. materiały zawierające azbest,
  2. wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. części samochodowe) – szczególnie dostarczane w dużych ilościach, które mogą wskazywać na pochodzenie z działalności gospodarczej
  3. zanieczyszczony styropian budowlany,
  4. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
  5. odpady w opakowaniach cieknących.

8) Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

9) Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

10) Przywożący odpady samodzielnie rozładowują pojazd, umieszczają odpady we wskazanym przez pracownika PSZOK miejscu lub kontenerze.

11) Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów z terenu PSZOK-a w przypadku, w którym pracownik PSZOK stwierdzi, że odpady te nie mieszczą się w wykazie odpadów odbieranych z gospodarstw domowych.

12) Na terenie PSZOK nie powinny przebywać dzieci.