1

UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI POSESJI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej nr XVI/116/2019 z 28 listopada 2019 r. w Luboniu, od 1 maja 2020 r.
właściciele posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne nie będą rozliczać się z Urzędem Miejskim w Luboniu z „opłaty
śmieciowej”. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest
podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z
przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Niedopuszczalne
jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami
powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Brak posiadania aktualnych umów
na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

  • nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.);
  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.).

Właściciele nieruchomości
niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mogą zostać
wezwani w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia: kopii
aktualnych umów i dowodów uiszczenia opłaty za usługę.

W związku z powyższym,
jeżeli  nie wszyscy przedsiębiorcy
zawarli takie umowy, zobowiązani są 
niezwłocznie tego dokonać.

Poniżej przedstawiamy wzór umowy z deklaracją wg nowego systemu (POBIERZ)

Zapraszamy do podpisania umowy
już od dnia 3 lutego 2020 roku do siedziby KOM-LUB Sp. z o.o. przy ul.
Niepodległości 11 w Luboniu.

Więcej informacji 
można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu
61 813-05-51.