Zgodnie z art . 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOM-LUB Spółka z o.o. z siedzibą w
  Luboniu przy ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń, tel. 61 813 05 51, mail: kom-lub@kom-lub.com.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem
  ochrony danych w KOM-LUB Spółka z o.o. z siedzibą w Luboniu pod adresem: iod@kom-lub.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw związanych z
  wykonywaniem przez KOM-LUB Spółka z o.o. z siedzibą w Luboniu zadań związanych z
  odbiorem, wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane
  osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
  osobowych, którymi mogą być:
  1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
  odpowiednich przepisów prawa;
  2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
  podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw . podmioty
  przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich .
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
  wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
  wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
  Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia
  danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie
  których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami
  wynikającymi z przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1/ warunkiem prowadzenia sprawy w KOM-LUB Spółka z o.o. z siedzibą w Luboniu i
  wynika z przepisów prawa;
  2/ dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w KOM-LUB Spółka z o.o z
  siedzibą w Luboniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  również profilowaniu