Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOM-LUB” Sp. z o.o. powołano 24 listopada 1992 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej Lubonia. Jego głównym celem było świadczenie usług komunalnych w zakresie m.in. odbioru odpadów komunalnych, zimowego i wiosennego utrzymywania dróg i chodników, a także utrzymywaniem terenów zielonych. Od samego początku zakład jest jednostką organizacyjną Miasta Luboń. Choć od niemal początku posługiwano się skróconą nazwą, w 2008 roku zmieniono nazwę spółki na „KOM-LUB” Sp. z o.o. W celu zapewnienia klientom najwyższej jakości usług oraz zapewnienia spójności w sposobie działania firmy w 2009 roku wdrożony został zintegrowany system zarządzania według norm: PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018. W 2015 roku otwarto PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy do dziś mogą dostarczać odpady zbierane w sposób selektywny, a które nie należą do żadnej z frakcji odpadów odbieranych sprzed posesji.

Z początkiem października 2023 r. uruchomiony został punkt tymczasowego magazynowania odpadów, czyli stacja przeładunkowa odpadów. Prace budowlane rozpoczęto w maju 2022 roku i zakończyły się uzyskaniem decyzji środowiskowej we wrześniu 2023 r. Celem budowy stacji przeładunkowej było zoptymalizowanie czasu pracy pracowników KOM-LUB oraz racjonalizacja kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami. Inwestycja Miasta Luboń dofinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysoka jakość świadczonych przez nas usług jest wynikiem wieloletniego doświadczenia na rynku, a także posiadania szerokiej floty pojazdów specjalistycznych, w tym: pojazdów do zbierania odpadów komunalnych typu „śmieciarka” (do obsługi pojemników od pojemności 120 litrów do 1100 litrów oraz śmieciarki małogabarytowe do obsługi trudnodostępnych posesji), pojazd z HDS, pojazdy wyposażone w urządzenia hakowe do transportu odpadów gromadzonych w specjalnych kontenerach, oraz szereg pojazdów specjalistycznych m.in. do utrzymania dróg oraz zieleni. Znacząca większość naszej floty jest wyposażona w system pozycjonowania GPS.

Jako jednostka organizacyjna Miasta Luboń świadczymy na rzecz miasta usługi w zakresie:

– odbioru oraz transportu odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami

– równanie dróg gruntowych

– zamiatanie jezdni oraz chodników

– zimowe utrzymywanie dróg

– czyszczenie kanalizacji deszczowych

– przegląd wnętrz rurociągów przy użyciu sprzętu telewizyjnego

– naprawa nawierzchni dróg miejskich

– dbanie o stan znaków drogowych na terenie miasta

– zakładanie oraz utrzymywanie zielonych terenów miejskich.