W KOM-LUBIE wdrożono zintegrowany system zarządzania według następujących norm:

 • PN-EN ISO 14001:2005 PCA
 • PN-EN ISO 9001:2009 PCA
 • PN-N 18001:2004
Polityka ZSZ

Misją naszej firmy jest wytworzenie w świadomości mieszkańców znaku równości między łatwym rozwiązaniem problemu porządku i czystości na terenie miasta Lubonia a firmą KOM-LUB.

Celem firmy jest zbieranie i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych od mieszkańców miasta Lubonia, oraz świadczenie usług komunalnych na rzecz miasta – przede wszystkim usług porządkowych, zieleniarskich i napraw infrastruktury komunalnej.

Strategia firmy polega na przestrzeganiu ustalonych standardów usług, realizowanych w sposób możliwie najwygodniejszy dla naszych klientów – możliwie automatyczny, tak aby zminimalizować ich troskę i zaangażowanie w realizację umów. Chcemy działać tak, by wykonać naszą pracę w sposób niezauważalny – widać ma być tylko efekt naszej pracy.

Nasze działania muszą wyprzedzać podobne usługi świadczone przez konkurencję zarówno co do zakresu, jakości, jak i co do prostoty obsługi.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami międzynarodowych norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2009 oraz PN-N 18001:2004.

Wszelkie działania planujemy i prowadzimy tak by minimalizować szkodliwość oddziaływania na środowisko naturalne i być w zgodzie z wszystkimi wymaganiami prawnymi i innymi, które nas obejmują. Ciągła poprawa i doskonalenie działań na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ograniczanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko i podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej pracowników Spółki jest naszym nadrzędnym celem. Mamy dobrze wyszkoloną kadrę, środki finansowe, wykorzystujemy pomysły i wnioski pracowników dotyczące poprawy stanu BHP.

 
Aby to osiągnąć zapewniamy, że będziemy:
 • nieustannie rozwijać świadomości naszych pracowników, poprzez szkolenia, podnoszenie poziomu w celu kształtowania zachowań zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska,
 • dążyć do podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników,
 • zapobiegać wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • wykorzystywać wnioski pracowników dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pracy,
 • dążyć do ciągłej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy,
 • propagować politykę BHP i Środowiskową w Firmie,
 • minimalizację ryzyko chorób zawodowych oraz dbać o ochronę zdrowia pracowników,
 • systematyczne identyfikować zagrożenia oraz czynniki szkodliwe, dokonywać ich oceny i podejmować działań w celu ograniczenia ryzyka zawodowego
 • oraz zabezpieczymy środki do realizacji założeń niniejszej Polityki.

Luboń, dnia 21.11.2013
Dyrektor Tadeusz Urban