W firmie KOM-LUB wdrożono zintegrowany system zarządzania według następujących norm:

  • PN-EN ISO 14001:2015 PCA
  • PN-EN ISO 9001:2015 PCA
  • ISO 45001:2018
Polityka ZSZ

Misją naszej firmy jest wytworzenie w świadomości mieszkańców znaku równości między łatwym rozwiązaniem problemu porządku i czystości na terenie miasta Lubonia a firmą KOM-LUB.

Celem firmy jest zbieranie i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych od mieszkańców miasta Lubonia, oraz świadczenie usług komunalnych na rzecz miasta – przede wszystkim usług porządkowych, zieleniarskich i napraw infrastruktury komunalnej.

Strategia firmy polega na przestrzeganiu ustalonych standardów usług, realizowanych w sposób możliwie najwygodniejszy dla naszych klientów – możliwie automatyczny, tak aby zminimalizować ich troskę i zaangażowanie w realizację umów. Chcemy działać tak, by wykonać naszą pracę w sposób niezauważalny – widać ma być tylko efekt naszej pracy.

Chcemy by nasze działania wyprzedzały podobne usługi świadczone przez konkurencję zarówno co do zakresu, jakości, jak i co do prostoty obsługi.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Wszelkie działania planujemy i prowadzimy tak by minimalizować szkodliwość oddziaływania na środowisko naturalne i być w zgodzie z wszystkimi wymaganiami prawnymi i innymi, które nas obejmują. Ciągła poprawa i doskonalenie działań na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ograniczanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko i podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej pracowników Spółki jest naszym nadrzędnym celem.

Mamy dobrze wyszkoloną kadrę, środki finansowe, wykorzystujemy pomysły i wnioski pracowników dotyczące poprawy stanu BHP.

 
Aby to osiągnąć zapewniamy, że będziemy:
  • nieustannie rozwijać świadomość i kwalifikacje naszych pracowników, poprzez szkolenia, podnoszenie poziomu wiedzy w celu kształtowania zachowań zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska,
  • podejmować działania, które będą zapobiegać urazom i dolegliwością zdrowotnym,
  • wykorzystywać wnioski pracowników i ich zaangażowanie w poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyniki konsultacji z pracownikami,
  • dążyć do ciągłej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • propagować politykę BHP i Środowiskową w Firmie,
  • eliminować zagrożenia i minimalizować ryzyko oraz zapobiegać wypadkom, zdarzeniom wypadkowym i dbać o ochronę zdrowia pracowników,
  • systematyczne identyfikować zagrożenia oraz czynniki szkodliwe, dokonywać ich oceny i podejmować działania w celu ograniczenia ryzyka zawodowego oraz zabezpieczymy środki do realizacji założeń niniejszej Polityki.

Dyrektor Igor Szymkowiak
Luboń, dnia 06.11.2020