UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI POSESJI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/116/2019 z 28 listopada 2019 r. w Luboniu, od 1 maja 2020 r. właściciele posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie będą rozliczać się z Urzędem Miejskim w Luboniu z „opłaty śmieciowej”. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

  • nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.);
  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mogą zostać wezwani w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia: kopii aktualnych umów i dowodów uiszczenia opłaty za usługę.

W związku z powyższym, jeżeli  nie wszyscy przedsiębiorcy zawarli takie umowy, zobowiązani są  niezwłocznie tego dokonać.

Poniżej przedstawiamy wzór umowy z deklaracją wg nowego systemu (POBIERZ)

Zapraszamy do podpisania umowy już od dnia 3 lutego 2020 roku do siedziby KOM-LUB Sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 11 w Luboniu.

Więcej informacji  można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 61 813-05-51.

Zapisz jako PDFDrukuj