PKD 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych

PKD 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

PKD 42.11.Z – roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna, prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 81.29.Z – pozostałe sprzątanie

PKD 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych

PKD 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana